kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Other Language   carian
faq hubungi hubungi hubungi
kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Other Language   carian
faq hubungi hubungi hubungi

PERANAN AKHBAR MEMBENTUK BELIA BERWAWASAN

Terdapat pelbagai maklumat yang dimuatkan dalam akhbar yang berupaya menambah dan meningkatkan pengetahuan belia. Namun demikian, penerimaan belia terhadap akhbar semakin menurun kerana faktor kurangnya minat membaca medium tersebut. Keadaan ini amat membimbangkan terutamanya dalam menyokong aspirasi kerajaan Malaysia untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan menjelang tahun 2020. Kerana itulah, kajian ini dijalankan untuk; mengenal pasti maklumat yang kerap diterbitkan di dalam akhbar; mengetahui maklumat yang kerap dibaca oleh belia; dan mengenal pasti faktor kepercayaan dalam akhbar. Penyelidikan telah dijalankan terhadap 387 orang belia di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan menggunakan borang soal selidik. Hasil kajian menunjukkan bahawa maklumat yang kerap diterbitkan dalam akhbar ialah isu jenayah. Maklumat yang kerap dibaca oleh belia pula berupa berita hiburan, berita jenayah dan berita sukan. Dalam pada itu, hasil kajian menunjukkan akhbar hanya mengandungi elemen-elemen kepercayaan seperti pemilihan fakta, pemilihan topik, kebenaran berita, kredibiliti dan kesejahteraan masyarakat. Menjadi harapan agar hasil kajian ini dimanfaatkan oleh institusi akhbar dalam menerbitkan maklumat. Maklumat tersebut bukan sahaja dapat membentuk belia bermaklumat malah maklumat tersebut haruslah merupakan maklumat yang dipercayai faktanya.

Kata Kunci: Surat Khabar, Belia, Berita, Maklumat, Kepercayaan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH

SIKAP MUALAF CINA TERHADAP PEMBELAJARAN DAN PENGURUSAN JENAZAH

Artikel ini bertujuan mengenal pasti profil sikap pembelajaran dengan pencapaian Bengkel Pengurusan Jenazah di kalangan Mualaf remaja Cina di Jabatan Agama Islam Selangor. Seramai 80 daripada 473 orang Mualaf remaja Cina telah terlibat dalam artikel ini. Statistik deskriptif menggunakan peratusan, min dan sisihan piawai digunakan untuk analisis taburan. Ujian t digunakan untuk melihat perbezaan manakala kolerasi Pearson untuk melihat hubungan antara pembolehubah sikap pembelajaran dengan pencapaian Bengkel Pengurusan Jenazah. Hasil kajian mendapati Muallaf remaja Cina yang menjadi responden kajian ini mempunyai sikap pembelajaran yang tinggi, mereka secara keseluruhannya mencapai keputusan yang baik dalam bengkel yang dianjurkan, tidak terdapat perbezaan yang signifikan sikap pembelajaran berdasarkan gender dan kajian ini juga mendapati tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap pembelajaran dengan pencapaian Bengkel Pengurusan Jenazah tersebut.

Kata Kunci: Sikap Pembelajaran, Remaja Cina, Muallaf, Bengkel Pengurusan Jenazah, Jabatan Agama Islam Selangor

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH

ISU DAN CABARAN PENERIMA KOMPUTER 1MALAYSIA

Inisiatif daripada kerajaan memberikan komputer riba dan perkhidmatan internet secara percuma telah mengundang pelbagai reaksi yang positif dan negatif daripada masyarakat. Kajian awal ini bertujuan berkongsi pengalaman penerima Komputer 1Malaysia. Kerangka teoritikal adalah berasaskan kepada difusi inovasi dan modenisasi. Empat kumpulan fokus telah dijalankan di antara Oktober 2011 dan April 2012 dengan informan terdiri daripada penerima-penerima komputer 1Malaysia di empat lokasi kawasan luar bandar yang berlainan. Hasil dapatan kajian menunjukkan semua penerima Komputer 1Malaysia yang gembira, teruja dan rasa bertuah. Mereka memanfaatkan teknologi yang diberikan untuk tujuan pembelajaran seperti mencari maklumat untuk tugasan rumah dan mendalami subjek atau topik yang diajar oleh guru. Penerima Komputer 1Malaysia turut mempercayai kemudahan tersebut mampu membantu mereka menjadi modal insan yang lebih berpengetahuan dan berdaya saing. Keperihatinan dan komitmen daripada guru-guru dan ibu bapa telah membantu mereka memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Begitupun, di sebalik kebaikan dan manfaat kemudahan tersebut juga mereka bimbang terdedah kepada pengaruh unsur-unsur yang negatif seperti budaya kuning, akses kepada bahan lucah dan membazir masa sekiranya meluangkan terlalu banyak masa untuk melayari internet. Begitupun, kemudahan teknologi tersebut telah merubah gaya hidup mereka.

Kata Kunci: Difusi Inovasi, Modenisasi, Jurang Digital, Komputer 1Malaysia & Internet

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH

NURTURING THE YOUTH OR DEMOCRACY IN MALAYSIAN POLITICAL SYSTEM

After 56 years of Malaysia’s independence, the relevancy of concept of democracy still debated. Are there any magnificent changes in our political system? This article discusses the concept of democracy in the perspective of youth in Malaysia. Youth or young people have been defined as a person between the age where he or she may leave compulsory education, and the age at which he or she finds his or her first employment. It is widely being interpreted flexibly and loosely. The article focuses on the youth who are below 30 years old and the rationale is those who are below 30 years old are the main category that currently influencing the politics, economic and social movement of Malaysia’s political landscape and questioned the democracy decree.

Keywords: Democracy, Youth, Young and Political Landscape

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH

RISK TAKING BEHAVIOR AND DEPRESSION AMONG SCHOOL BASED YOUTHS IN MALAYSIA

Several studies have proved that engaging in risky behaviors significantly associated with the onset of depressive symptoms. The present study emphasized on the relationship between risk taking behaviors (health risk & exploratory risk) and depression among school youths across Malaysia. The study also examines the differences between both male and female youths in risk taking participation (health risk & exploratory risk) and depression. A multistage cluster sampling was utilized to recruit youths from five (5) different regions across Malaysia. A total of 1441 youths voluntarily participated in the study. Results showed that there are significant gender difference in both risk taking participation and depression. Results from Pearson correlation analysis showed that risk taking participation and depression is significantly associated. The importance of intervention is discussed.

Keywords: Depression, Risk Taking, Health Risk, Exploratory Risk, Youths

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH

CONTACT US

iyres-en.svg

INSTITUTE FOR YOUTH RESEARCH MALAYSIA

Level 10, KBS Tower, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Federal Government Administrative Centre,
62570 Putrajaya.

Phone : +603-8871 3417 
Fax : +603-8871 3342 
Email : info[at]iyres.gov.my

HYPERLINK