kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Other Language   carian
faq hubungi hubungi hubungi
kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Other Language   carian
faq hubungi hubungi hubungi

ILLUMINATING MALAYSIA YOUTHS’ INSIGHTS AND PERCEPTION ON NATION-BUILDING, OUTREACH MEASURES AND 1MALAYSIA CONCEPT. A CASE STUDY OF MALAYSIA YOUTH IN UNITED KINGDOM

In order to attain a successful nation-building initiatives for Malaysia our sixth Prime Minister has introduced 1Malaysia concept as tools for national unity and integration. Difficulties in realizing the goal are quite tedious especially when there are different views among Malaysian youths abroad regarding implementation of the national policy towards the inculcation of national integration. This article elicits youths’ perceptions studying in UK and Ireland on nation building outreach measures and 1Malaysia concept. This study analyses achievement of an integrated nation development with (1) diverse perceptions towards the unity in diversity concept, (2) different understanding among people on the propagated concept, and (3) various outreach measures of national policy adopted to develop a national identity to unite different ethnics under the 1Malaysia concept. 272 questionnaires were distributed among Malaysian students in higher education institutions (HEI) around UK. The findings revealed that majority of the respondents believe the 1Malaysia concept and government’s efforts for transformation via outreach programmes held in the UK are important for youths’ development and success.

Keywords: Malaysia, Youth Development, Nation Building, Outreach Measure, 1Malaysia Concept, United Kingdom

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH

SIKAP DAN TINGKAH LAKU GEN Y TERHADAP AMALAN ‘BUDI BAHASA, BUDAYA KITA’

Amalan ‘Budi Bahasa, Budaya Kita’ semakin terhakis dalam kehidupan masyarakat Malaysia khususnya Gen Y. Bercakap kasar, menconteng harta benda awam, tidak menghormati orang tua adalah beberapa amalan tidak berbudi bahasa yang sering dilakukan oleh Gen Y pada masa kini sehingga mencetuskan kebimbangan semua pihak. Ini adalah kerana, Gen Y merupakan aset yang berharga kepada negara kerana kebolehan dan keupayaan mereka dalam memberi sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan negara. Maka adalah penting untuk mendidik dan mempengaruhi generasi ini agar mengaplikasikan amalan ‘Budi Bahasa Budaya Kita’ dalam kehidupan kerana, kebolehan, keupayaan dan keistimewaan generasi ini tidak akan sempurna dan berguna kepada negara jika akhlak dan peribadi mereka tidak dijaga dan dipelihara. Kajian ini bertujuan untuk memahami pengetahuan, sikap dan tingkah laku Gen Y terhadap amalan ‘Budi Bahasa Budaya Kita’ dalam kehidupan mereka. Hasil kajian mendapati, pengetahuan Gen Y terhadap amalan ‘Budi Bahasa Budaya Kita’ adalah tinggi. Majoriti responden memahami amalan atau perkara yang digolongkan sebagai berbudi bahasa. Majoriti responden beranggapan bahawa, amalan ‘Budi Bahasa Budaya Kita’ adalah penting untuk dipraktikkan serta merupakan satu kewajipan dan kemestian bagi masyarakat untuk mengaplikasikannya.

Kata Kunci: Amalan ‘Budi Bahasa Budaya Kita’, Gen Y, Pengetahuan, Sikap, Tingkah Laku

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH

BUDAYA MEMBACA BELIA ORANG ULU DI LIMBANG, SARAWAK

Tinjauan awal mendapati kesedaran dan persepsi belia Orang Ulu di Bahagian Limbang Sarawak terhadap pembangunan modal insan masih di peringkat awal, termasuk kefahaman berkaitan keperluan kepada bidang-bidang kerja profesional. Terdapat belia luar bandar yang tidak memahami isu-isu semasa terutama yang berkaitan dengan keperluan pasaran kerja. Sehubungan itu kajian ini ingin mengenal pasti tahap pengamalan belia Orang Ulu terhadap budaya membaca dan tahap kesedaran mereka. Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kajian ini ialah kajian kepustakaan yang menyentuh secara umum lokasi penempatan belia Orang Ulu di Bahagian Limbang Sarawak. Kajian lapangan yang melibatkan survey dan temubual turut digunapakai. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 254 orang responden dalam kalangan belia di Limbang. Kaedah temu bual yang dijalankan adalah secara rawak dan diikuti dengan pemerhatian. Hasil kajian mendapati terdapat impak positif dalam kalangan belia Orang Ulu yang minat membaca dengan dibantu oleh guru-guru dan pengaruh bahan-bahan bacaan lain yang turut merangsang perubahan iklim pendidikan dan pembelajaran kelompok Orang Ulu. Meskipun jauh di pedalaman ada kalangan belia mereka yang berjaya masuk ke universiti, bekerja dengan sektor kerajaan dan swasta serta persendirian sama ada sebagai usahawan, peniaga dan kontraktor.

Kata Kunci: Kualiti, Modal Insan, Kesedaran, Pelajar, Orang Ulu

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH

PERSEPSI DAN KESEDIAAN BELIA TERHADAP HUBUNGAN ANTARA AGAMA DI SELANGOR DAN PULAU PINANG

Makalah ini membincangkan persepsi dan kesediaan belia terhadap hubungan antara agama di Semenanjung Malaysia. Realitinya, hubungan etnik dan agama di Malaysia mempunyai perkaitan yang sangat rapat. Ini kerana pengenalan sesuatu etnik sering ditonjolkan bersama agama yang dianuti. Maka, sekiranya berlaku konflik agama ia tidak terkecuali untuk dibincangkan aspek etnik secara bersama. Kajian ini dijalankan di dua negeri, iaitu Selangor dan Pulau Pinang kerana kedua-dua negeri ini sering mengalami masalah hubungan agama dan etnik sejak kebelakangan ini. Kajian ini melibatkan seramai 500 responden dalam kalangan belia yang berumur antara 18 hingga 40 tahun. Pemilihan responden adalah secara pensampelan mudah. Kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan dan kaedah pengumpulan data menggunakan soal selidik. Hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti belia mempunyai persepsi yang positif terhadap hubungan antara agama. Selain itu, majoriti belia mempunyai tahap kesediaan yang sederhana dalam memahami agama lain.

Kata Kunci: Hubungan antara Agama, Belia, Persepsi, Toleransi, Hubungan Etnik

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH

PENGGUNAAN KANDUNGAN MEDIA DAN PEMBENTUKAN IDEA POLITIK DAN IDENTITI BUDAYA BAHARU DALAM KALANGAN BELIA MELAYU

Kajian kualitatif budaya ini memberi tumpuan kepada pembentukan idea Melayu menerusi penggunaan media dalam kalangan belia Melayu di Malaysia. Penulisan ini melihat bagaimana idea Melayu ini turut membentuk identiti seharian mereka terutamanya dari segi pembinaan identiti diri (self-identity) dan identiti sosial (social-identity). Belia Melayu adalah pengguna media yang mempunyai perwatakan taktikal bagi tujuan penyesuaian sesuatu teks budaya. Justeru, artikel akan memperhalusi bentuk-bentuk perwatakan taktikal yang dimiliki oleh golongan belia Melayu d alam menangani isu-isu politik, sosial dan budaya semasa berdasarkan penggunaan dan pemahaman mereka terhadap kandungan media serta penglibatan politik di kalangan mereka.

Kata Kunci: Media, Idea Melayu, Identiti dan Penglibatan Politik

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH

CONTACT US

iyres-en.svg

INSTITUTE FOR YOUTH RESEARCH MALAYSIA

Level 10, KBS Tower, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Federal Government Administrative Centre,
62570 Putrajaya.

Phone : +603-8871 3417 
Fax : +603-8871 3342 
Email : info[at]iyres.gov.my

HYPERLINK