Cabaran dan Sikap Usahawan dalam Skim Belia Tani

Sektor pertanian memainkan peranan yang signifikan dan menjadi penyumbang kepada ekonomi semenjak merdeka lagi. Namun begitu generasi muda tidak lagi berminat untuk menjadikan bidang pertanian sebagai kerjaya. Terdapat pelbagai agensi kerajaan yang menyediakan insentif dan program melahirkan usahawan belia terutamanya dalam bidang industri asas tani. Justeru itu kajian ini menilai tahap pembabitan belia tani dalam perniagaan pertanian dan meneroka cabaran yang mengekang perniagaan asas tani serta sikap usahawan tani. Kajian ini menggunakan temubual mendalam dan data dianalisa mengikut tema dan subtema yang muncul. Seramai lapan (8) orang belia yang menyertai Skim Belia Tani (SBT) Negeri Selangor dipilih untuk kajian ini. Kebanyakan usahawan berasaskan pertanian ini sangat bergantung kepada aktiviti perniagaan bukan asas ladang dan sebagai sumber pendapatan sokongan. Responden kajian berhadapan dengan tujuh dimensi kekangan; penyakit dan luar jangka pertanian, ketidakcekapan institusi sokongan awam, tanah dan lokasi strategik yang terhad, peningkatan kos operasi, ketidakstabilan ekonomi lokal, masalah jaringan pemasaran dan kekurangan modal untuk tujuan pengembangan. Dalam aspek sikap, usahawan belia sangat bergantung kepada sokongan kerajaan yang akan mengikis kedinamikan inovasi kebolehan usahawan.

Kata Kunci: Usahawan, Perniagaan Asas Tani, Cabaran Perniagaan, Sikap.

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH