PENGUASAAN PELAJAR POLITEKNIK TERHADAP KURSUS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)

Kajian rintis ini adalah satu kajian rintis secara tinjauan yang bertujuan untuk mengenal pasti persepsi pelajar Diploma Lanjutan semester pertama terhadap penguasaan ilmu bagi kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) di dua buah politeknik KPTM. Pelajar yang terlibat adalah 33 orang pelajar yang merupakan populasi keseluruhan pelajar Diploma Lanjutan yang terdapat di kedua politeknik yang menjadi lokasi kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa persepsi pelajar terhadap tahap penguasaan ilmu adalah tinggi bagi hampir kesemua objektif penawaran kursus kecuali bagi objektif keempat yang mendapat skor sederhana tinggi. Analisa perbandingan persepsi antara kedua buah politeknik terhadap tahap penguasaan ilmu bagi kursus TITAS menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari kesemua aspek objektif kursus.

Kata Kunci: Kursus TITAS, Persepsi, Politeknik

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH