SAMBUTAN GOLONGAN MUDA TERHADAP PROGRAM FIT MALAYSIA

Artikel ini berfokuskan kepada dapatan kajian ke atas pelaksanaan program Fit Malaysia dan implikasinya ke atas usaha pembudayaan sukan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Program Fit Malaysia merupakan program berasaskan sukan dan kecergasan yang dilaksanakan di seluruh negeri dalam usaha menggalakkan masyarakat Malaysia mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif melalui aktiviti kecergasan. Kajian ini dilaksanakan di tiga belas buah negeri dalam Malaysia iaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka, Pahang, Sabah, Negeri Sembilan, Sarawak, Johor, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak dan Pulau Pinang menerusi satu set borang soal selidik ke atas 2,489 orang responden yang berumur 18 tahun hingga 30 tahun. Hasil kajian mendapati bahawa penyertaan dan sambutan yang sangat baik terutama daripada golongan belia Malaysia. Majoriti penyertaan adalah daripada golongan belia pertengahan iaitu yang berumur dalam lingkungan 18 tahun - 25 tahun. Hasil kajian juga mendapati, aktiviti yang paling mendapat sambutan ialah aktiviti larian. Kemeriahan sambutan ini merupakan suatu kejayaan terhadap penganjuran program ini dan akan diteruskan dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara bersukan (sporting nation).

Kata Kunci: Fit Malaysia, Golongan Belia, Seluruh Negeri, Aktiviti Larian, Budaya Sukan

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH