KOMPETENSI KOMUNIKASI INTERPERSONAL BELIA DI SELANGOR

Kompetensi komunikasi interpersonal (KKI) adalah antara kemahiran yang paling penting kepada belia terutamanya ketika hendak mencari pekerjaan. Di samping itu, kepentingan kompetensi komunikasi interpersonal pada masa kini sudah tidak dapat dinafikan lagi kerana elemen kompetensi komunikasi interpersonal merupakan aset terpenting bagi membolehkan individu itu mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang mereka ceburi. Oleh yang demikian, kajian ini dilaksanakan sebagai tujuan untuk mengetahui tahap penguasaan kompetensi komunikasi interpersonal belia berdasarkan elemen teori kompetensi komunikasi interpersonal dan untuk mengenal pasti perkaitan antara faktor demografi dengan tahap penguasaan kompetensi komunikasi interpersonal belia di Selangor. Seramai 400 orang belia telah dipilih menjadi subjek kajian ini. Kaedah penyelidikan yang digunakan ialah kaedah kuantitatif dengan mengedarkan borang soal selidik. Selain itu, nilai Cronbach Alpha bagi keseluruhan item kajian ini di dapati berada di atas 0.70 kesemuanya. Manakala, hasil kajian yang diperolehi menunjukkan belia di Selangor lebih menguasai elemen pengetahuan dalam kompetensi komunikasi interpersonal. Bagi ujian t sampel bebas pula mendapati tahap penguasaan kompetensi komunikasi interpersonal belia berdasarkan kepada perbezaan jantina tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Hubungan kaum dan kompetensi komunikasi interpersonal pula tidak menunjukkan perkaitan yang signifikan. Akhir sekali, beberapa cadangan kajian masa hadapan dinyatakan, antaranya ialah melihat faktor penguasaan kompetensi komunikasi interpersonal dari segi penerapan dalam pembelajaran di universiti, rakan sebaya dan media.

Kata Kunci: Faktor Demografi Belia, Kompetensi Komunikasi Interpersonal.

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH