PERSEPSI BELIA PENAN TERHADAP ISLAM DI SARAWAK

Artikel ini cuba meneliti dan meninjau sejauh mana tanggapan atau persepsi1 etnik Penan Bukan Islam di Bahagian Bintulu terhadap ajaran Islam. Secara amnya, kajian ini mempunyai dua tujuan utama iaitu mengkaji persepsi etnik Penan Bukan Islam terhadap ajaran Islam dan faktor yang mendorong minat kepada Islam, dan memperbetulkan persepsi masyarakat Penan Bukan Islam terhadap ajaran Islam. Tahap kefahaman etnik Penan terhadap Islam masih rendah disebabkan faktor geografi yang jauh, dan pergaulan dengan rakan-rakan bukan Islam disebabkan kedudukan rumah yang berdekatan dengan perkampungan Iban atau Melanau menjadi faktor kesukaran masyarakat Penan bukan Islam untuk memahami tentang ajaran, sumber dan intipati Islam sebenar . Di samping itu, kajian ini turut mengkaji persepsi mubaligh Kristian terhadap Islam dan organisasi dakwah yang kerap mengunjungi perkampungan Penan untuk mengetahui dan memahami senario salah faham terhadap Islam seolah-olah Islam itu agama yang bersifat ekstreim dan ganas. Hingga melahirkan persepsi negatif dan Islamphobia dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Sampel kajian ini meliputi perkampungan Penan Muslim Bt.10, Kg.Penan Yuh Suburbun Jaya, Kg.Penan Bt.12, Kg.Penan Bt 12 ½ dan Kg.Penan Suai. Seramai 136 responden etnik Penan Non Muslim telah dijadikan responden. Data kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan pakej program komputer iaitu SPSS versi 22.0 (analisis deskriptif dan inferensi) di samping penggunaan soal selidik, temubual dan observasi. Hasil analisis item mendapati etnik Penan Bukan Islam mempunyai tahap pemikiran positif terhadap ajaran Islam, pernah mendengar penggunaan istilah Islam dan dipengaruhi beberapa faktor positif yang menarik kefahaman terhadap ajaran Islam.

Kata Kunci : Persepsi, Penan Bukan Islam, Ajaran Islam, Bintulu, Persefahaman Agama

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH