NILAI KESETIAAN DAN KEBANGGAAN BELIA MALAYSIA TERHADAP NEGARA

Aspek kesetiaan dan kebanggaan golongan belia yang semakin menipis pada masa kini terhadap negara memperlihatkan semangat patriotisme mereka semakin goyah. Objektif artikel ini adalah untuk mengetahui tahap kesetiaan dan kebanggaan golongan belia terhadap negara mengikut zon di Malaysia. Sebanyak 1,500 sampel diambil dalam kalangan belia berumur antara 15 hingga 30 daripada enam (6) zon, iaitu Timur, Tengah, Selatan, Utara, Sabah dan Sarawak. Analisis kajian ini adalah menggunakan teknik statistik deskriptif. Hasil kajian mendapati bahawa tahap kesetiaan dan kebanggaan belia bagi keseluruhan Malaysia adalah tinggi dengan min 7.28, tetapi Zon Tengah berada pada tahap sederhana. Oleh kerana itu, usaha bagi menyedarkan golongan belia tentang pentingnya semangat patriotisme demi masa hadapan negara perlu dilakukan sebaik mungkin supaya dapat meningkatkan lagi nilai kesetiaan dan kebanggaan belia dalam semua zon di Malaysia.

Kata Kunci: Belia, Kebanggaan Belia, Kesetiaan Belia, Nilai Murni, Patriotisme

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH