PENGAMALAN NILAI PATRIOTISME BELIA DI SABAH

Proses pembentukan negara bangsa semakin sukar tanpa melibatkan perkongsian nilai patriotisme dalam masyarakat berbilang budaya dan agama seperti Malaysia. Perkongsian nilai patriotisme yang tidak meletakkan prasyarat identiti etnik dan agama sebagai batas persamaan pasti mampu membentuk identiti individu yang lebih baik. Oleh itu, makalah ini memberi tumpuan untuk menilai perkongsian pengamalan nilai patriotisme sebagai suatu identiti kenegaraan. Namun, belia Malaysia yang lebih mudah mengalami krisis identiti sering dikaitkan dengan hakisan nilai patriotisme dalam kehidupan harian mereka. Kajian ini mengambil kira aspek kepentingan Perlembagaan Malaysia dan ideologi nasional, iaitu Rukun Negara yang melibatkan 429 orang responden di Sabah. Data dikumpul melalui penggunaan soal selidik. Hasil kajian mendapati majoriti belia di Sabah mempunyai tahap pengamalan patriotisme yang tinggi, iaitu 50.1%. Namun, dengan tahap penglibatan belia yang sederhana maka pelbagai program pembangunan kapasiti amat diperlukan bagi membentuk identiti kolektif dalam kalangan komuniti belia di Sabah. Hal ini kerana perkongsian pengamalan nilai patriotisme secara kolektif adalah penting untuk pembinaan negara-bangsa di Malaysia
.
Kata Kunci: Nilai Patriotisme, Belia, Negara-Bangsa, Sabah

muat turun

KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN ARTIKEL PENUH